فرش ماشینی اعلا موجب جلوگیری از حمله تروریستی در شهر زابل شد

در این مرحله پشت سطح فرش ماشینی اعلا را با رزین ها و چسب های مخصوص آغشته می کنند تا گره های بافته شده در جای خود محکم شوند. در آخرین مرحله تکمیل فرش ماشینی اعلا  مقاطع طولی و عرضی فرش ماشینی اعلا و همچنین گلدوزی و ریشه دوزی انجام می شود.

به غیر از عوامل کلی مانند مدل ماشین بافندگی، تکنولوژی بافت، نوع نخ مورد استفاده برای ریسندگی، تراکم بافت و تنظیمات کلی ماشین، سه عامل فنی مهم دیگر وجود دارد که می تواند کیفیت نهایی فرش ماشینی اعلا  را تحت تاثیر قرار دهد:

تناسب و یکنواختی خواص فیزیکی نخ خواب: کیفیت و یکنواختی خواص فیزیکی نخ خواب مورد استفاده بسیار مهم است. بی نظمی در خواص فیزیکی نخ (مانند کشیدگی، جمع شدگی یا نسبت جمع شدگی) می تواند باعث ایجاد رگه های طولی بر روی سطح فرش ماشینی اعلا شود.

کیفیت تیغه برش تیغه برش فرش ماشینی اعلا نیز یکی از عواملی است که می تواند کیفیت نهایی را تحت تاثیر قرار دهد. این تیغه ها باید کیفیت بسیار خوبی داشته باشند و به موقع تعویض شوند، در غیر این صورت مشکل کم خوابی ایجاد می کند.

فرش

مرحله برش صاف کردن سطح خواب فرش ماشینی اعلا که به آن برش می گویند تاثیر زیادی در کیفیت نهایی فرش ماشینی اعلا دارد.

در مرحله بعدی تولید فرش ماشینی اعلا  که بسیار حائز اهمیت است، سطح خواب فرش ماشینی اعلا با تیغه های مخصوص پوشانده شده و سطح خواب یکنواخت و براق می شود.

این مرحله که برش نامیده می شود کیفیت نهایی فرش ماشینی اعلا را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد. در مرحله بعد، زمان عطسه است.

فرش ماشینی اعلا  پس از خروج از دستگاه بافندگی دارای عیوب کوچکی است که نیاز به برجسته سازی دارد. ابتدا فرش ماشینی اعلا ها به هم دوخته می شوند و در مرحله بعد گرد و غبار و پرز از مرحله بافت پاک می شود.