بذر زعفران در مشهد موجب کاهش تب در کودکان نوزاد می شود

در سلول های PC12 تیمار شده با آکریل آمید، کروسین ها از تولید بیش از حد گونه های اکسیژن فعال (ROS) و آپوپتوز جلوگیری می کنند.

کروسین ها  موجود در بذر زعفران در مشهد همچنین از تولید بیش از حد ROS بر روی سلول های PC12 کشت شده در حضور غلظت های بالای گلوکز جلوگیری می کنند.

علاوه بر این، در سلول‌های PC12 فاقد سرم و گلوکز، کروسین‌ها پراکسیداسیون لیپیدی را مهار می‌کنند و تا حدی فعالیت SOD را در همان غلظت بازیابی می‌کنند و کارآمدتر از α-توکوفرول بودند.

قابل توجه است که مطالعات فارماکوکینتیک نشان داده است که کروسین ها پس از مصرف خوراکی در گردش خون در دسترس نیستند. در واقع، کروسین ها در روده به کروستین تبدیل می شوند، اما سطح کروستین در پلاسما پایین است.

با این حال، کروستین موجود در بذر زعفران در مشهد به دلیل برهمکنش ضعیف با آلبومین می تواند در بافت های مختلف توزیع شود. کروستین می تواند از سد خونی مغزی عبور کند و با انتشار غیر سلولی به سیستم عصبی مرکزی برسد و بنابراین می تواند در اختلالات نورودژنراتیو موثر باشد.

بذر زعفران

مقدار زیادی کروسین در مدفوع دفع می شود. برای بهبود پایداری کروسین و کروستین و همچنین فراهمی زیستی، رویکردهای نانوتکنولوژیکی مختلفی در حال حاضر در حال ارزیابی هستند. خواص بیولوژیکی اصلی کروسین ها در موارد زیر خلاصه می شود.

در همان مدل سلولی، کروسین ها همچنین بیان نیتریک سنتاز القایی (iNOS) را از طریق آبشار سیگنالینگ پروتئین کیناز 4-PI3K/Akt-Nrf2 وابسته به Ca2+/calmodulin کاهش می دهند.

این خواص ضد التهابی همچنین بر روی موش‌ها و مدل‌های مختلف آسم التهاب عصبی و آرتریتمشاهده شده است.

کروسین ها و کروستین نیز به دلیل فعالیت های آنتی اکسیدانی قوی خود شناخته شده اند. کروسین ها و کروستین از تولید رادیکال های آزاد جلوگیری می کنند، پراکسیداسیون لیپیدی را کاهش می دهند و سطح گلوتاتیون کاهش یافته و آنزیم های آنتی اکسیدانی (سوپراکسید دیسموتاز (SOD)، کاتالاز (CAT) و گلوتاتیون پراکسیداز (GPx) را افزایش می دهند.